Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Bel Engineering

Een uitgave van KIVI NIRIA Afdeling Industrieel Ontwerpen

Tweede, verbeterde uitgave, juli 2011

Disclaimer

KIVI NIRIA heeft alle zorg in acht genomen die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat deze Voorwaarden juist en up-to-date zijn. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de gebruiker dient zelf na te gaan of toepassing van deze Voorwaarden in zijn situatie juist en passend is. KIVI NIRIA is dan ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Voorwaarden noch voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van deze Voorwaarden.

Copyright © 2011

Zowel de inhoud als de structuur van deze Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze Voorwaarden mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verveelvoudigd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van KIVI NIRIA. Het is leden van KIVI NIRIA toegestaan deze Voorwaarden integraal te reproduceren voor het doel waarvoor deze Voorwaarden beschikbaar zijn gesteld.

 

1. Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, rechtsbetrekkingen tussen  Opdrachtnemer en Opdrachtgever en alle overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard ook levert aan Opdrachtgever.

1.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen uitsluitend schriftelijk van de Voorwaarden afwijken.

1.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Voorwaarden geldt het bepaalde in de overeenkomst.

1.4 Indien een bepaling in de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt (en dus ongeldig is/niet meer van toepassing is) blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de te vervangen bepaling in acht wordt genomen.

2. De offerte

2.1 Opdrachtnemer zal in de offerte – voorzover van toepassing en mogelijk –aangeven/opnemen:

· Het doel van de door Opdrachtgever eventueel te verlenen opdracht;

· Een omschrijving van de aard en de omvang van de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden;

· De verwachte duur van de uitvoering van de opdracht;

· De wijze waarop Opdrachtnemer zal rapporteren;

· Wie bij Opdrachtgever bevoegd is namens Opdrachtgever met Opdrachtnemer afspraken te maken en de verplichtingen uit de met Opdrachtnemer te sluiten overeenkomst na te komen;

· Indien de werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen van een bepaald prototype of ander concreet resultaat de wijze waarop de acceptatie door Opdrachtgever van dat prototype c.q. resultaat zal plaatsvinden;

· Een begroting van het honorarium en de kosten voor de uitvoering van de opdracht;

· De wijze van declareren en factureren voor de te verrichten werkzaamheden;

· Indien door de Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken: de namen van deze derden en hun werkzaamheden c.q. taken;

· Wie de leiding over de uitvoering van de opdracht heeft;

· De plaats waar Opdrachtnemer de werkzaamheden zal uitvoeren;

· Aan wie de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van Opdrachtnemer toekomen;

· Indien de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom toekomen aan Opdrachtnemer, voor welk doel, op welke wijze, in welke markt(en), in welke

landen, (in voorkomende gevallen), tot wanneer etc. Opdrachtgever de resultaten van de werkzaamheden van Opdrachtnemer mag gebruiken;

· Welke gegevens en/of materialen en/of producten Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer dient te verstrekken en wanneer;

· Welke omstandigheden of randvoorwaarden, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, aanwezig/vervuld worden geacht te zijn (bijvoorbeeld de

beschikbaarheid van iets of iemand of weersomstandigheden).

 

3. De totstandkoming, inhoud en wijziging van de overeenkomst van opdracht

3.1 De overeenkomst van opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding (per post, fax of per e-mail) door Opdrachtgever van een schriftelijk aanbod (een schriftelijke offerte) van Opdrachtnemer danwel door mondelinge aanvaarding door Opdrachtgever van een schriftelijk aanbod (een schriftelijke offerte) welke mondelinge aanvaarding door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. Opdrachtgever kan de schriftelijke offerte van Opdrachtnemer schriftelijk aanvaarden door de offerte voor akkoord te ondertekenen en aan Opdrachtnemer te retourneren.

3.2 De inhoud van de overeenkomst bestaat uit hetgeen is opgenomen in de geaccordeerde offerte en deze voorwaarden. Indien tussen partijen discussie ontstaat over de betekenis van een bepaling in de overeenkomst kunnen alle correspondentie en stukken die tussen partijen gewisseld zijn vóór de totstandkoming van de overeenkomst dienen tot uitleg van die bepaling.

3.3 Overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever – al dan niet naar aanleiding van de tussentijdse rapportages van Opdrachtnemer – en voortschrijdend inzicht kan leiden tot wijziging van de overeenkomst van opdracht. Eventuele wijzigingen van – of aanvullingen op – artikelen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien deze kenbaar zijn uit correspondentie.

 

4. Aard verplichtingen

4.1 De verplichting voor Opdrachtnemer tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden betreft een inspanningsverplichting, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen zijn dat een specifiek – in een programma van eisen duidelijk omschreven – eindresultaat zal worden opgeleverd.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer bevestigt desgewenst de inhoud van alle contacten met Opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk tenzij de inhoud van het betreffende contact van zodanig ondergeschikt belang is dat een schriftelijke bevestiging niet nodig kan worden geacht.

5.2 Opdrachtnemer brengt de in artikel 5.1 bedoelde contactrapporten binnen 3 werkdagen na het contact per e-mail ter kennis van Opdrachtgever. Als Opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van de contactrapporten aangeeft het met de inhoud niet eens te zijn worden deze geacht te zijn goedgekeurd.

5.3 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer op de hoogte te stellen van zijn/haar afwezigheid indien die de ontvangst van contactrapporten in de weg staat dan wel bij afwezigheid voor een geautoriseerde vervanger te zorgen.

5.4 Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om per omgaande de juistheid van een contactrapport te bevestigen als dat nodig is om vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen.

 

6. Werkwijze bij niet (tijdige) nakoming van een verplichting

6.1 Indien een partij een verplichting uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt zal de andere partij binnen vijf (5) werkdagen na het niet (tijdig) nakomen van een verplichting uit de overeenkomst in overleg treden over de consequenties en te nemen maatregelen.

6.2 Indien overleg tussen partijen niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing zal de partij die nakoming verlangt de andere partij schriftelijk verzoeken haar verplichting na te komen.

6.3 Indien het in artikel 6.2 bedoelde verzoek ook niet leidt tot nakoming zal de partij die nakoming verlangt overgaan tot het versturen van een officiële ingebrekestelling per aangetekende brief met bericht van ontvangst.

 

7. Acceptatie van een overeengekomen resultaat

7.1 Indien partijen overeengekomen zijn dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een specifiek resultaat zal worden geleverd dient acceptatie van het resultaat conform de gemaakte afspraken plaats te vinden. Van acceptatie is altijd sprake indien Opdrachtgever het resultaat is gaan gebruiken anders dan in het kader van de acceptatieprocedure.

7.2 Indien de oplevering van het overeengekomen resultaat door Opdrachtnemer in fasen geschiedt dient per fase acceptatie plaats te vinden door Opdrachtgever.

7.3 Na acceptatie wordt Opdrachtgever verantwoordelijk/aansprakelijk voor eventuele gebreken in het resultaat en de op basis van dat resultaat vervaardigde producten.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van het resultaat van de opdracht.

7.5 Acceptatie van het overeengekomen resultaat heeft tot gevolg dat Opdrachtnemer volledig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

 

8. Rechten van Intellectuele en Industriële Eigendom

8.1 Indien Opdrachtnemer van mening is dat enig resultaat van de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever als merk of model kan worden geregistreerd – dan wel voor enig resultaat van de werkzaamheden octrooi kan worden aangevraagd – zal Opdrachtnemer met Opdrachtgever bespreken of tot registratie als merk of model dan wel een octrooiaanvraag moet worden overgegaan.

8.2 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen zijn dat de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom toekomen aan Opdrachtnemer en Opdrachtgever later alsnog overdracht wenst van een recht van intellectuele en/of industriële eigendom aan haar en Opdrachtnemer in beginsel bereid is tot overdracht van een recht van intellectuele en/of industriële eigendom zullen partijen in overleg treden over de voorwaarden (daaronder begrepen de financiële voorwaarden) voor overdracht en tot overdacht overgaan indien partijen het over de voorwaarden voor overdracht eens worden. Ingeval van overdracht zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever alle medewerking verlenen die nodig is om de overdracht van de r

8.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden die claimen rechten van intellectuele eigendom en/of industriële eigendom te kunnen doen gelden ten aanzien van materialen of gegevens die door Opdrachtgever in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst van opdracht aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.

 

9. Inschakeling derden door Opdrachtnemer

9.1 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van derden is de Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor de prestaties van deze derden.

9.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom die bij een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde in het kader van de uitvoering van de opdracht (kunnen) ontstaan aan Opdrachtnemer toekomen c.q. aan Opdrachtnemer worden overgedragen.

 

10. Facturering en Betaling

10.1 Opdrachtgever zal de facturen van Opdrachtnemer voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

10.2 Indien Opdrachtgever de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt zal Opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.

10.3 Opdrachtnemer kan de vordering uit handen geven en de uitvoering van de werkzaamheden opschorten indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft te betalen.

10.4 Indien Opdrachtgever de resultaten van de werkzaamheden heeft geaccepteerd, maar niet alle facturen volledig heeft betaald kan Opdrachtnemer indien aan haar de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten toekomen Opdrachtgever het gebruik van de resultaten ontzeggen totdat Opdrachtgever al hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is aan Opdrachtnemer heeft betaald.

10.5 Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer alle kosten te vergoeden, daaronder begrepen de daadwerkelijke kosten voor juridische bijstand, die Opdrachtnemer heeft gemaakt in verband met te late betalingen van Opdrachtgever.

 

11. Overname medewerkers

11.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen gedurende de overeenkomst van opdracht en tot één (1) jaar daarna zonder wederzijdse instemming geen medewerkers van elkaar in dienst nemen.

 

12. Informatieplicht

12.1 Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer een opdracht wenst te geven die overeenstemt met een opdracht die Opdrachtnemer op dat moment uitvoert of korter dan een jaar daarvoor heeft uitgevoerd voor een concurrent van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

12.2 Indien Opdrachtgever een opdracht wenst te geven aan Opdrachtnemer die in belangrijke mate overeenstemt met een opdracht die Opdrachtgever min of meer gelijktijdig tevens aan een of meer andere opdrachtnemer(s) geeft zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan in kennis stellen.

 

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan ziekte of overlijden van een (cruciale) medewerker, beschadiging of verdwijnen van een noodzakelijk onderdeel door een ongeluk, natuurramp of diefstal, alsmede verlies van tekeningen door brand, waterschade of diefstal.

 

14. Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

14.1 Opdrachtnemer zal informatie van Opdrachtgever die door Opdrachtgever als vertrouwelijk is aangemerkt vertrouwelijk behandelen en slechts ter beschikking stellen aan medewerkers of door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden indien en voorzover dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer zal deze vertrouwelijke informatie tijdens de duur van de overeenkomst en na het einde daarvan niet zonder toestemming van Opdrachtgever openbaar maken, aan derden ter inzage of in gebruik geven of ten behoeve van derden gebruiken.

14.2 Opdrachtnemer zal de in artikel 14.1 bedoelde informatie onder zich houden, beschermen tegen ongewenste of onbevoegde inzage en niet kopiëren.

 

15. Beëindiging overeenkomst van opdracht

15.1 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst van opdracht waarbij de levering van een specifiek resultaat overeengekomen is door opzegging te beëindigen. Bij opzegging dient Opdrachtgever voor alle werkzaamheden die reeds door Opdrachtnemer zijn verricht de overeengekomen vergoeding te betalen alsmede aan Opdrachtnemer te vergoeden de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst reeds zijn gemaakt.

15.2 Een overeenkomst van opdracht welke voor onbepaalde tijd is aangegaan en niet naar zijn aard en inhoud door volbrenging eindigt kan door ieder van partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Voor alle werkzaamheden die reeds door Opdrachtnemer zijn verricht moet Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding betalen alsmede aan Opdrachtnemer vergoeden de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst reeds zijn gemaakt.

15.3 Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst van opdracht door middel van een buitengerechtelijke schriftelijk verklaring (geheel of gedeeltelijk en voor de toekomst) te ontbinden indien de wederpartij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld, tekortschiet in de nakoming van een van haar verbintenissen.

15.4 Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring (geheel of gedeeltelijk en voor de toekomst) met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij zelf aangifte van faillissement doet.

15.5 Partijen zullen bij beëindiging door opzegging niet gehouden zijn tot schadevergoeding.

15.6 De (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de overeenkomst door opzegging (beëindiging zonder dat daarvoor een reden vereist is) of ontbinding van de overeenkomst (beëindiging met reden) ontslaat partijen niet van hun lopende verplichtingen daaruit. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval de verplichtingen uit hoofde van de artikelen Geheimhouding, Intellectuele Eigendom, Toepasselijk recht en Geschillenregeling.

 

16. Aansprakelijkheid

16.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen indien deze het gevolg zijn van fouten of tekortkomingen in informatie of materialen die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking is/zijn gesteld.

16.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten die zijn veroorzaakt door handelingen – of nalaten – van de Opdrachtgever.

16.3 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe, aan Opdrachtnemer toerekenbare, schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten die nodig zijn om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden.

16.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle andere dan de in artikel 16.3 genoemde schade, zoals indirecte schade (ondermeer gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verminkte of verloren gegevens en schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten.

16.5 Behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade uit hoofde van de overeenkomst beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het deel van de opdracht dat is uitgevoerd met dien verstande dat Opdrachtnemer nimmer meer dient te vergoeden dan € 45.000,= en de hoogte van de schadevergoeding in ieder geval te allen tijde beperkt is tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval aan Opdrachtnemer uitkeert.

16.6 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ontstaat in alle gevallen pas na onverwijlde, deugdelijke, schriftelijke en gedetailleerde ingebrekestelling waarbij aan Opdrachtnemer een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gegeven en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichting. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade direct na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt aan Opdrachtnemer.

16.7 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade die na acceptatie of ingebruikname van een overeengekomen prototype of ander specifiek resultaat bij Opdrachtgever ontstaat.

 

17. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

18. Geschillenregeling

18.1 Fase 1 Onderling overleg tussen Opdrachtnemer en directie Opdrachtgever. – Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een geschil ontstaat naar aanleiding van een overeenkomst zullen Opdrachtnemer en de directie van Opdrachtgever eerst trachten in onderling overleg tot een oplossing van dit geschil te komen.

18.2 Fase 2 Mediation – Indien het overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet leidt tot een oplossing van het geschil zullen partijen trachten door het inschakelen van een mediator hun geschil te beslechten.

18.3 Fase 3 Rechter – Indien ook mediation niet leidt tot een oplossing van het geschil kan de meest gerede partij het geschil ter beslechting voorleggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage.

 

Voor informatie over KIVI NIRIA afdeling Industrieel Ontwerpen: www.kiviniria.nl/io